ALERT HUB

ระบบควบคุมแจ้งเตือนอุบัติเหตุภายในโรงงาน

เพิ่มความปลอดภัย

มีสัญญาณเตือน เมื่อมีคนเข้ามาในบริเวณรอบยานพาหนะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่คาดฝัน

อุปกรณ์มีความทนทานและใช้งานง่าย

อุปกรณ์มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่นานและป้องกันน้ำ ไม่ให้เข้ามาภายในตัวอุปกรณ์ อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้เข้ากับยานพาหนะโดยตรงได้ทันที

ภาพระหว่างการดำเนินการ